Add to favorites

Koishikawa Korakuen Garden

KimonBerlin via DesignHunt / CC BY-SA
Koishikawa Korakuen Garden

A stunning park and tradition garden

1-6-6 Koraku, Bunkyo, Tokyo 112-0004, Japan

Location: